„Al doilea Congres al Cântăreţilor Bisericeşti” - Iași, 21-23 August 1912

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

revista cultura siteZilele de 21—23 August 1912 au fost şi vor rămânea cu adevărat zile de sărbătoare, pentru toată suflarea cântăreților bisericești români. Ceea ce ochiul a văzut în aceste zile, ceea ce urechile au auzit şi inima a simţit, e cu neputinţă de redat. Entusiasmul ce însufleţea pe cei 2000 de cântăreţi, în acele zile, demnitatea şi ordinea cu care s-au înfăţişat în congres ca şi aiurea, precum şi solemnitatea în care s-a ţinul congresul, vor rămânea memorabile tuturor celor ce au luat parte la congres, precum şi amfitrionilor noştri Ieşeni.

Nu pentru ei dar voi schiţa aici faptele petrecute atunci, ci pentru cei ce din diferite cauze n-au putut lua parte —pentru istorie numai — pentru posteritate. Şi pentru aceasta chiar, trebuie să mărturisesc că voi fi incomplect atât din insuficienţa spaţiului acestei reviste, cât şi din cauza modestei pene ce ţin pentru revista Cultura.

Ziua I, 21 August

La orele 7 dimineața, peronul gării Iaşi nu mai încăpea pe cântăreții sosiți din ajun. În frunte cu cântăreții Ieşeni, ei vin să întâmpine aici pe preşedintele lor, Popescu-Pasărea, ce soseşte împreună cu cântăreții Olteni, Mehedinţeni, etc. Trenul întârziază — şi nerăbdarea creşte; mulţi dintre cântăreţi nu-l cunosc pe preşedinte — şi fiecare se sileşte să ocupe loc mai aproape spre a-l vedea...

În fine, trenul soseşte; un fior ca un curent electric străbate marea de suflete; ura! nesfârşit umple văzduhul - în timp ce D-l președinte Popescu- Pasărea păşeşte în mijlocul cântăreților, condus de d-l Constantinescu şi Grigoriu.
Cântăreţii Ieşeni intonează atunci imnul de primire: Bine, bine ai venit; iar cântăreții Soc. Macarie: Pe altarul sfânt jertfim credință. Vorbesc apoi d-l Grigoriu protopsalt Iaşi, urând bună venire fraților cântăreţi — asemenea şi d-l I. C. Popescu, preşedintele Societăţii Macarie, Ploeşti, cărora le răspunde d-l Popescu-Pasărea, urând ca congresul să fie încoronat de succes!

Într-un impunător cortegiu, cântăreții pornesc apoi spre Sf. Mitropolie. Steagurile purtate de cântăreţi îmbrăcaţi în costume naţionale, merg înainte; după ele urmează preoţii, în număr de peste 50—60, veniţi din diferite părţi ale ţării; apoi preşedinţii tuturor societăţilor şi, în fine, un nesfârşit convoiu de cântăreţi.

foto cantareti 1912 site micsorata

Grandioasa Mitropolie a Iaşului se decorează în mod pitoresc cu cântăreții cari ocupă partea de jos precum şi galeriile. Sosirea I.P.S. Mitropolit Pimen — patronul Congresului — e salutată cu entusiasm de mii de glasuri unite în imnul «Pre stăpânul». Serviciul Te-Deumului se oficiază cu deosebită solemnitate de însuşi I.P.S. Pimen, însoţit de P.S. Vicar Antim Petrescu şi de clerul Sf. Mitropolii, iar răspunsurile sunt date în mod admirabil de corul cântăreţilor Ieşeni, condus de d-l Grigoriu. După Te-Deum, I.P.S. Pimen sfinţeşte drapelul Societăţii Suceveanu Iaşi, precum şi al Cercului Vocal din Bârlad, şi într-o ascultare religioasă a cântăreților, pronunţă următorul discurs, care prin formă, prin fondul său ca şi prin căldura părintească cu care a fost rostit, constitue una din gloriile congresului nostru de la Iaşi.

Cuvântarea I.P.S. Pimen, Mitropolitul Moldovei

„Cu o deosebită mulţumire sufletească, întâmpin pe cântăreţii bisericeşti de sate şi orașe, din țară, adunați aici în strălucita catedrală a mitropoliei Moldovei şi Sucevei, al cărui fericit ctitor este vrednicul de amintire, mitropolit Veniamin Costache.

Această întâmpinare e cu atât mai scumpă, cu cât mie mi-a fost dat să prezidez în această măreaţă biserică, adunarea tuturor cântăreților bisericeşti ai bisericei ortodoxe române, care s-au întrunit pentru întâiaş dată în Iaşi.
Sărbătoarea aceasta este mare pentru noi toţi, fiind strâns legată cu însăș vieaţa noastră natională; căci sub cupolele acestei biserici se află în clipa de faţă, reprezentanţii bisericei noastre, acei cari au chemarea de a cânta poporului nostru, înălţându-i sufletul, atât în momentele mari ale vieţii, de prăznuire şi bucurie, cât şi în momentele triste de durere şi nenorocire.

Cântărețul bisericesc este un slujbaș de mare însemnătate în vieața noastră bisericească și chiar naţională, căci lui i-a fost dat din timpurile cele mai vechi, a fi conducătorul luminei și credinţei în satele noastre.
Sunteţi urmaşii vechilor dascăli bisericeşti și ai luminătorilor poporului român; căci înainte de a fi fost o şcoală şi un învăţător în satele de pe plaiurile românești, a fost citirea şi cântarea bisericei noastre, întâiul imbold de înălţare a sufletului, iar preotul şi dascălul satului, primii conducători.

Până astăzi încă stau vii în mintea poporului român, marile servicii pe cari dascălii din biserică le-au adus poporului sătesc pe vremuri. Însăş denumirea de dascăl, dată modeştilor slujbaşi ai bisericei, cuprinde în sine ideea de lumină şi conducere sufletească.

De aici a şi plecat rolul lor, căci vechii cântăreți bisericeşti au fost cu adevărat şi dascălii neobosiţi ai poporului, care prin cântarea şi citirea lor, au învăţat pe strămoșii noştri rugăciunile către Dumnezeu, insuflându.-le prin aceasta și dragostea neclintită de lege şi moşie.

Acum vremurile s-au schimbat, sarcinile s-au împărțit. Azi avem în fiecare sat câte un învățător sătesc, dar cu aceasta nu a încetat şi nu va înceta niciodată frumoasa chemare a cântăreților bisericeşti. Dacă în trecut dascălii bisericeşti erau adevărații luminători ai poporului, întărindu-l în credință şi mângâindu-l prin cântările şi cetitul lor, atât în zilele bune ca şi în cele grele, azi ei pot fi în mijlocul aceluiaș popor însemnaţi factori de propăşire.
Căci păstrând cu sfinţenie, bunele noastre tradiţii creştineşti și naţionale, fiind în totdeauna pilde vii de vieaţă curată, în ochii semenilor lor, răspândind pururea bunele moravuri şi mai ales diferitele meşteşuguri în popor, cu aceasta vor contribui în mare măsură la îmbunătăţirea vieţii morale și materiale a poporului nostru sătesc.

Aceasta este de sigur frumoasa chemare a cântăreților bisericeşti, pe care ei trebuie să o îndeplinească, spre cinstea lor şi spre binele ţărei.

Recunosc, nu numai eu ci şi Sfântul Sinod, — aşezământul cel mai înalt al bisericei noastre naţionale,—și guvernele ţărei, ca şi oamenii de bine, că este o datorie ce se impune pentru demnitatea ţărei şi a bisericei noastre, ca să se îmbunătățească starea voastră.

Sunt sigur că această dreaptă cerere a voastră va găsi ascultarea așteptată. Dar aceasta nu e destul. «Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu».

Se cuvine adică, să lucrăm cu mai multă inimă şi dragoste pentru poporul nostru. Trebue să lucrăm, căci suntem între cei dintâi chemaţi la această lucrare de înălţare a poporului sătesc, din rândurile căruia aproape toți facem parte. El însuş cere aceasta dela noi, așteptând să-l slujim cu dragoste.

Și când preoţii, ca și cântăreții bisericești vor fi sprijinit cu toată puterea mişcarea de ridicare a poporului românesc, înlesnindu-i luminarea și înălțarea sufletului lor, vor fi câștigat pentru totdeauna stima şi iubirea sa recunoscătoare.

Ati venit la lași în mare număr! În numele ieșenilor, vă zic: «bine aţi venit, şi doresc ca petrecerea voastră în acest oraş, bogat în monumente și tradiții istorice, să vă fie cât mai plăcută și folositoare, ca să puteţi astfel păstra, când veţi fi reîntorşi în satele voastre, amintiri frumoase.

Noi suntem fericiţi că vă putem vedea în mijlocul nostru, în număr atât de mare. De aceea, nu am cuvinte să laud în deajuns pe inițiatorii acestui congres bisericesc; și lauda, e de sigur, nu numai a mea, ci a tuturor acelora, care văd în această adunare şi o înfrâțire a tuturor românilor, adunaţi azi laolaltă din deosebitele unghiuri ale țărei, cari şi-au întins acum bucuroşi unul altuia mâna, stabilind trainice legături frățeşti şi colegiale.

Urez, dar, ca această adunare, însuflețită de duhul dragostei și al întelepciunei să aibă urmările dorite. Fiind cuprins de aceste simţimânte şi gânduri, vă binecuvintez pe toţi, ca şi pe familiile voastre și rog pe Dumnezeu să trimeată asupra ţărei noastre, toate îmbelșugările ce-i sunt de nevoe, dăruind și scumpului nostru Suveran sănătate și vieaţă lungă, iar nouă duhul păcei și dragostei unul către altul, spre a fi astfel vrednici urmași ai slăviţilor noştri strămoşi.”

După Te-Deum, cântăreții s'au retras pentru încuartierare —anunţându-se şedinţa de după amiază la orele 2 și jumătate în sala Sidoli.

în Revista Cultura (An II, Nr. 9/ septembrie 1912)

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Ultimele Articole

 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a șasea zi

  WhatsApp Image 2021 07 17 at 22.07.03Ultima zi a ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în perioada 11-16 iulie la Iași, a început cu prezentarea doamnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, alături de membri ai Ansamblului Floralia - „Copiști români și creații ale acestora în manuscrisele de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași”. Au fost aduse în atenție aspecte privind sursele bibliografice folosite, informații despre viața unora dintre autorii de manuscrise, mai ales din viața Sfântului Iosif Naniescu, și s-au exemplificat fragmente din mai multe cântări. Doamna conferențiar a subliniat faptul că multe dintre aceste cântări din secolul al XIX-lea, în notație hrisantică, sunt prea puțin cunoscute, în principal datorită faptului că nu au fost publicate, și că ele reprezintă o colecție care se cuvine să fie valorificată.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a cincea zi

  WhatsApp Image 2021 07 16 at 13.00.36Cea de-a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în această perioadă la Iași, a debutat cu prezentarea doamnei dr. Yevgeniya Ignatenko - „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769:  rezultate noi ale cercetarii”. Prelegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a manuscrisului Octoihului grec, scris în notație kieveana și destinat monahilor ucraineni care l-au urmat pe Sfântul Paisie Velicicovschi în Moldova, și manuscrise sinaite care cuprindeau aceleași cântări, în notație medie bizantină, aflate în Sankt Petersburg.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a patra zi

  WhatsApp Image 2021 07 15 at 10.33.01Cea de a patra zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași a început cu multă bucurie, odată cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou– „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Doamna cercetător din Atena a adus în atenția cursanților aspecte legate de modul în care se desfășura activitatea corurilor în perioada înfloritoare a Bizanțului. A fost analizată, în special, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, prezentarea cuprinzând atât elemente istorice cât și practice, și modul în care unele dintre ele au supraviețuit în practica liturgică a credincioșilor de rit vechi.

  În cele ce au urmat, doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru, de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, a susținut cursul  intitulat „Imne închinate Maicii Domnului”. În cadrul acestuia fost analizat Imnul Acatist, cea mai frumoasă cântare închinată Născătoarei de Dumnezeu, precum și alte imne paleocreștine care descriu cele mai importante momente din viața Fecioarei Maria. Au fost prezentate și numeroase manuscrise - mărturii ale vechilor notații, precum și evoluția melodică a acestor cântări de laudă.

  Ziua a continuat cu una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul acestui Masterclass de Cânt Bizantin, al treilea curs practic de interpretare psaltică susținut de domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol). De această dată s-a pus accentul pe înțelegerea și exersarea intervalelor, precum și pe importanța însușirii partiturilor, dincolo de învățarea propriu-zisă a notațiilor. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trăirea psalților poate fi transmisă celor care ascultă muzica bizantină doar după găsirea puterii și resurselor interioare.

  Următoarea activitate, partea a II-a a cursului de muzică răsăriteană cultă, a reunit participanții ediției a XIV-a a masterclass-ului cu studenți și profesori din Grecia, precum și cu membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Cursul, coordonat de doamna Maria Alexandru, a continuat studierea unor piese din opera lui Dimitrie Cantemir, precum și a unor piese didactice prin care s-au exersat mai multe tipuri de macamuri.

  Al treilea curs pe tema ethosului cântărilor pe larg i-a implicat atât pe participanții din sală, cât și pe cei din online în interpretarea partiturilor, evidențiind importanța studierii îndelungate, cu simplitate, fără ison, căutând și păstrând liniștea interioară.

  Așadar, și astăzi, cursanții au beneficiat de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă, engleză și română, asigurându-se traducerea orală consecutivă, pentru cursurile domnului Panagiotis Neochoritis, și simultană, pentru conferințe.

  Mâine, în a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, doamna cercetător Evghenia Ignatenko va prezenta lucrarea „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769”, Ieromonahul Petru Pruteanu va vorbi despre „Liturghia Cuvântului,”  domnul Panagiotis Neochoritis va continua seria cursurilor practice de interpretare psaltică și doamna Maria Alexandru va face al treilea curs de muzică răsăriteană cultă.

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

  WhatsApp Image 2021 07 14 at 10.56.45Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment - Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – prima zi

  WhatsApp Image 2021 07 12 at 20.21.38Festivitatea de deschidere a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, aflat la a XIV-a ediție, a avut loc astăzi, 12 iulie 2021, în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

  La eveniment au fost participat domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, președinta Școlii doctorale din cadrul aceleiași universități și domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

  Online a fost prezentă și  doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic. și domnul prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.

  Directorul artistic al evenimentului, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, a rostit cuvântul de bun venit. „Acest eveniment începe astăzi, 12 iulie cu sărbătoarea Icoanei nefăcute de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița și cu pomenirea cuviosului părinte Paisie Aghioritul. Cu bucurie punem, așadar, început bun acestui eveniment  care reunește atât în format fizic, cât și online, peste o sută de iubitori ai Artei Psaltice din rândul laicilor sau monahilor, profesorilor, elevilor, studenților, reprezentanți ai diferitelor instituții de educație sau bisericești.” Domnia sa a evidențiat și faptul că la această ediție participanții sunt din România, dar și de peste hotare, din Statele Unite, din Canada, Grecia, Germania, și Marea Britanie.

  Ca reprezentant al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, a fost părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei, care a adresat un mesaj participanților și organizatorilor. „Trebuie să observăm cu onestitate că mai ales în zilele de astăzi, este un mare dar să te descoperi cu atât de multă disponibilitate, oferind din experiența acumulată în ani și ani de studiu și de nevoință, pentru a transmite mai departe vocația și măiestria Artei Psaltice. Este o lucrare pe care Domnul nu o va trece cu vederea, aducând fiecăruia, cu harul Său, nu numai inspirație și putere, ci din darurile cele mari, pe care le rânduiește celor care lucrează cu bucurie cele ale Lui.

  Părintele a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu gândul ca lucrarea desfășurată în aceste zile să fie frumoasă, rodnică și aducătoare de negrăită bucurie.

  În cele ce au urmat, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, le-a urat succes tuturor celor care sunt implicați în acest proiect și a anunțat unul dintre planurile de viitor ale instituției pe care o reprezintă. „Ne gândim din ce în ce mai serios la consolidarea și extinderea programului de artă religioasă și la nivel internațional. Dorim să facem o extensie în Grecia, pentru că arta cântului bizantin ne aduce împreună și ne aduce mai aproape de credință. Sperăm ca Masterclass-ul organizat la Iași să fie nu doar un eveniment care are loc anual, ci să devină o permanență și o valoare pe care să ne așezăm fundamentele învățământului universitar.

  Directoarea Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest festival în zona Moldovei și nu numai. „Masterclass-ul de Cânt Bizantin este un eveniment unic nu doar în România, datorită asocierii dintre artistic, cultural, pedagogic și religios. Pe parcursul celor 14 ani, această manifestare artistică a creat un fenomen, o nouă mentalitate, o nouă filosofie asupra muzicii bisericești ortodoxe. A creat o corelare deosebită cu învățământul și faptul că la Iași avem muzică religioasă la nivel de licență și masterat, care a fost consolidată în paralel cu dezvoltarea Materclass-ului,  ne determină să facem un pas mai departe și să deschidem o linie de cercetare și studiu la nivel de doctorat.”

  Domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și-a exprimat aprecierea față de organizatori și participanți și a vorbit despre caracterul internațional al evenimentului. „Acest Masterclass este important și pentru că unește omul din diferite zone ale globului. Dacă între popoare există bariere lingvistice, limba fiind o formă de comunicare, în mod sigur prin muzică, fiind un limbaj universal, aceste bariere dispar.”

  Un gând de bucurie a venit și din partea doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru. „Masterclass-ul de la Iași reunește atâtea persoane dăruite acestei arte, fie ca învățăcei, fie ca îndrumători și încearcă să îmbine slujirea și trăirea profundă a acestei muzici cu studiul asiduu și cu profesionalismul.

  Invitatul special, domnul Panagiotis Neochoritis, care de șase ediții este prezent la Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin, le-a vorbit celor prezenți despre bucuria cu care se întoarce de fiecare dată la Iași, felicitându-i totodată pe organizatori pentru munca și entuziasmul de care au dat dovadă chiar și în această perioadă de pandemie.  Mai mult, domnia sa a evidențiat faptul că drumul Artei Psaltice de la Constantinopol la Iași a fost făcut cu mult timp în urmă, iar legăturile dintre aceste două zone cu o deosebită importanță istorică se păstrează până azi.

  La final, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu le-a mulțumit invitaților, celor prezenți, partenerilor și colaboratorilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect.

  După festivitatea de deschidere a urmat prezentarea intitulată „Ethosul Artei Psaltice în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii”, susținută de prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.  Pornind de la texte biblice și de la citate din Sfinții Părinți, mai ales din Sfântul Vasile cel Mare, domnul Vourlis a vorbit despre ethos ca mod de simțire care nu caracterizează doar un stil de interpretare, individual, ci și de ethos ca mod de simțire al unui popor. Pornind de la exemplul viziunii serafimilor cu șase aripi, cântând în cor „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,” și sublinnind faptul că muzica psaltică este inspirată de Duhul Sfânt, vorbitorul a extrapolat acest exemplu de psalmodiere a îngerilor ca model de învățătură pentru psalți: cântarea se face dialogic, la două strane în armonie și conlucrare, folosind doar vocea, nu și alte instrumente, într-o stare de prezență care implica trupul, mintea, inima și sufletul.

  La această ediție, primul din cele două cursuri practice zilnice ale domnului Neochoritis urmărește ascultarea individuală a participanțior avansați și oferirea de feedback particularizat. La cursul de seara, de trei ore, exemplele sunt din cântări pe larg vechi - din Imnul Heruvic, mai precis. În această primă zi de Masterclass s-a lucrat pe un Imn Heruvic al lui Petru Lampadarie, explicându-se ethos-urile întâlnite și discutându-se despre ison.

  Mâine, 13 iulie 2021, începând cu ora 9:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de către psalții Catedralei, membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

  Momentul liturgic va fi potențat și de unul festiv, cu acordarea, la propunerea Asociației Culturale Byzantion, a celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Iașilor  pentru laici domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic).

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021