Chronological list of Byzantine music books in Romanian language and Greek language, printed in Romania between 1820 - 1900

Rate this item
(1 Vote)

partitura 77The following list is far from being complete. Therefore, any information about a certain edition will be most welcome. If you know any printed Byzantine music of this period not in the following list, please communicate us. Doubly so as will be welcome any digital copy of it (scanned preferred). Thank you.

 

1820 Anastasimatarion of Petros Peloponnisios. Editor: Manuil Petros Ephesios. Publishers: Petros Ephesios and Anton Pann. Bucureşti, 1820 (Greek language)
 
1820 Doxastarion of Petros Peloponnisios. Editor: Manuil Petros Ephesios. Publishers: Petros Ephesios and Anton Pann. Bucureşti, 1820 (Greek language)
 
1823 Theoreticon of Macarie the Hieromonk. Title page of Wallachia's edition: Theoriticon, sau privire cuprinzătoare a meşteşugului musichiei bisericeşti, după aşăzămîntul sistimii ceii noao. Acum întîiaşi dată typărit în zilele prea-luminatului şi prea-înălţatului nostru domn Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţiei sale părintelui mitropolitul a tpată Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie (in the edition for Moldova: Ioan Sandul Sturza voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţiei sale părintelui arhiepiscop şi mitropolit al Maldaviei kyrio kyr Veniamin). Tălmăcit din greceşte, pre limba romanească, de smeritul Macarie Ieromonahul, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul şcoalei de musichie. Vienna, 1823. Translator, editor and publisher: Macarie the Hieromonk, in the publishing house of Vienna's Mekhitarist Armenians, 1823
 
1823 Anastasimatarion of Petros Peloponnisios, translated by Macarie the Hieromonk. Title page of Wallachia's edition:Anastasimatariu bisericesc, după aşăzămîntul sistimii ceii noao. Acum întîiaşi dată typărit în zilile prea-luminatului şi prea-înălţatului nostru domn Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţiei sale părintelui mitropolitul a tpată Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie (in the edition for Moldova: Ioann Sandul Sturza voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţiei sale părintelui arhiepiscop şi mitropolit al Moldaviei kyrio kyr Veniamin).Alcătuit după cel grecesc pre limba romanească, de smeritul Macarie Ieromonahul, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul şcoalei de musichie. Vienna, 1823Translator, editor and publisher: Macarie the Hieromonk, in the publishing house of Vienna's Mekhitarist Armenians, 1823
 
1823 Heirmologion of Petros Peloponnisios, translated by Macarie the Hieromonk. Title page of Wallachia's edition: Irmologhion sau catavasieriu musicesc, care cuprinde în sine catavasiile praznicilor împărăteşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu, ale Triodului şi ale Penticostariului, precum să cîntă în sfînta lui Hristos Dumnezeu beserica cea mare. Acum întîiaşi dată typărit în zilile prea-luminatului şi prea-înălţatului nostru domn şi ighemon a toată Ungrovlahia, Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod, întru întîiul an al domniei sale. Cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţitului mitropolit a toată Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie (in the edition for Moldova: Ioann Sandul Sturza voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţiei sale părintelui arhiepiscop şi mitropolit al Moldaviei kyrio kyr Veniamin). Alcătuit romaneşte pre aşăzămîntul sistimii ceii noao dupre cel grecesc de smeritul Macarie Ieromonahul, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul şcoalei de musichie. 1823Translator, editor and publisher: Macarie Ieromonahul, in the publishing house of Vienna's Mekhitarist Armenians, 1823Text of the Foreword.
 
1827 2nd Tome of Anthologion (collection of Macarie the Hieromonk)Translator, editor and publisher: Macarie Ieromonahul, in the publishing house of Buzău Bishopric, 1827
 
1830 2nd Tome of Anthologion (M. P. Ephesios). Original title: Τόμος δεύτερος τῆς ἀνθολογίας. Περιέχων ἅπασαν τὴν ἱερὰν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου. Ἐπεξηγηθεὶς εἰς τὸ ἀναλυτικώτερον, καὶ ἤδη πρῶτον χαρτογραφεὶς παρὰ Πέτρου Μανουὴλ τοῦ ἐκ Κουσάντασι τῆς Ἐφέσου.
ἐν Βουκουρεστίῳ. Παρὰ τῷ Ἐφευρετῇ τῆς χαρτογραφίας Πέτρῳ. αωλ'
(The Second Tome of Anthology. Including All the Holy Service of Mathins. Over-interpreted more analytical and now for the first time in the chartography method printed by Petros Manuil Ephesios, of Kuşadasi of Ephesus.
In Bucureşti, [published] by Petros, the inventor of chartography. 1830) (Greek language)
 
1836 Lord's Lamentations (Epitaphios), by Macarie the Hieromonk. Original title: Prohodul Domnulul Dumnezeu şi Mîntuitortului Nostru Iisus Hristos. Carele să cîntă în Sfînta şi Marea Vineri seara la priveghiere, întocmit dupre cum să cîntă greceşte fără scădere sau înmulţire de vreo silabă. Acum întîiu typărit în zilele prea-înălţatului nostru Domn a toată Ţara Românească, Alexandru Dimitrie Ghica Voevod, întru al doilea an al domniei sale. Cu blagosloveniia şi cu toată cheltuiala iubitorulul de Dumnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Buzăul, kyrio kyr Chesarie. În Sfînta Episcopie Buzăul, întru a sa acum din nou făcuta typografie, la anul mîntuirii 1836. Fevruarie 6. Editor: Macarie Ieromonahul. Buzău, 1836.
 
1840 1st Tome of AnthologhionTranslator, editor and publisher: Nectarie Frimu, hierodeacon, in the publishing house of Neamţ Monastery, 1840
 
1841 New Doxastarion. 1st Tome. Title page: Noul Doxastar. Prefăcut în româneşte după metodul vechi al serdarului Dionisie Fotino, şi dat la lumină pe acest metod nou în zilele oblăduirii prea înălţatului nostru Prinţ Alexandru Ghica cu binecuvîntarea şi ajutorul înalt preaosfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Domnul D. Neofit, întru întîiul an al arhipăstoriei sale, de Anton Pann.Tomul 1. Bucureşti, 1841. În Tipografia Pitarului Konst. Petrovici, sub direcţia lui Iosif Kopainig care a lucrat şi notele de cîntareTranslator, editor and publisher: Anton Pann, Bucureşti, 1841
 
1846 Theoretical basis. Author, translator, editor & publisher: Anton Pann, in his own publishing house, Bucureşti, 1845-1846
 
1846 Heirmologion of Anton Pann. Title page: Irmologhiu sau Catavasier care cuprinde în sine toate irmoasele sau catavasiile sărbătorilor împărăteşti de peste an, troparele, condacele şi exapostilariile. Cuprinde şi podobiile tuturor glasurilor, Binecuvîntările şi Slujba morţilor şi altele. Translator, editor and publisher: Anton Pann. Bucureşti, 1846
 
1846 Lord's Lamentations (Epitaphios), by Anton Pann. Pagina de titlu: Epitaful sau Slujba înmormântării Domnului şi Mîntuitorului Nostru Iisus Hristos. Care cu numire de Prohod sau tipărit mai întîiu cu Bine-Cuvîntarea Prea-sfinţitului Episcop D. D. Chesarie Buzăul. lar Acum prelucrată în felul ce se vede s'au dat la lumină cu Bine-Cuvântarea Înalt Prea-Sfinţitului Arhipăstor şi Mitropolit al Ungrovlahiii, Domnul Domn Neofyt, de Anton Pann, Profesorul de Muzică Bisericească în Seminarul Sfintei Mitropolii. Bucuresci (Întru a sa Tipografie de Muzică Bisericească), 1846. (24 x 15,5). 2 f. + 40 p.
 
1846 2nd Tome of Anthology. Title page: Carte de cîntări bisericeşti. Tomul 2. Traduse din originalele greceşti în limba moldoveneascăTranslator, editor and publisher: Bishop Nectarie Frimul Tripoleos. Iaşi, 1846
 
1847 Prescurtare din Bazul lui Anton Pann. Title page: Prescurtare din Bazul muzicii bisericeşti şi din Anastasimatar care se cîntă grabnic şi zăbavnicAuthor, editor and publisher: Anton Pann, Bucureşti, 1847
 
1847 Paresimierul lui Anton Pann. Title page: Paresimier care cuprinde în sine cîntările cele mai de trebuinţă ale Postului MareTranslator, editor and publisher: Anton Pann. Bucureşti, 1847
 
1847 Heruvico-chinonicar. Tomul 1. Title page: Heruvico-chinonicar care cuprinde în sine trei rînduri heruvice şi chinonice duminicale pe toate glasurile, afară de ale săptămînii, lîngă care s-au adăugat şi axioane 22. Tom 1Translator, editor and publisher: Anton Pann. Bucureşti, 1847
 
1847 Heruvico-chinonicar. Tomul 2Heruvico-chinonicar anual care cuprinde în sine deosebite heruvice şi chinonice pentru toate sărbătorile anului, lîngă care s-au adăugat şi antiaxioanele lor. Tom 2Translator, editor and publisher: Anton Pann. Bucureşti, 1847
 
1847 Rînduiala Sfintei şi Dumnezeieştii LiturghiiAuthor, editor and publisher: Antonn Pann. Bucureşti, 1847
 
1847 Voscresnic (Slavonic Anastasimatarion). Bucureşti, 1847 (Slavonic language)
 
1848 Theoreticon of Dimitrie Suceveanul. Title page: Theoreticon sau privire cuprinzătoare a meşteşugului muzichiei bisericeşti, după aşezămîntul sistemii cei noi. Editor and publisher: Dimitrie Suceveanul, Iaşi, 1848
 
1848 Anastasimatarion of Dimitrie Suceveanul. Title page: Anastasimatar bisericesc după aşezămîntul sistemii celei noi. Editor and publisher: Dimitrie Suceveanul, Iaşi, 1848
 
1848 Heirmologion of Dimitrie Suceveanul. Title page: Irmologhion sau catavasieriu musicesc. Care cuprinde în sine Catavasiile Praznicilor Împărăteşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu, ale Triodului, ale Penticostariului, precum să cîntă în sfînta lui Dumnezeu Biserica cea mare. Acum a doua oară tipărit în zilele bine-credinciosului nostru domn Mihail Grigoriu Sturza V.v. în al paisprezecele an al domniei sale. Cu voia şi blagosloveniia Înalt-prea-o-sfinţiei sale d. d. Meletie, Arhiepiscop şi Mitropolit Moldaviei şi Sucevel şi cavaler a mai multor ordine. Alcătuit şi întocmit după cel mai nou sistem din greceşte în româneşte de d. sluger Dimitrie Sucevanul Proto-Psalt Sfintei Mitropolii. Prin osteneala şi toată cheltuiala supuşilor Înalt-prea-o-sfinţiei sale Antonie Gheorghiu, iconom şi protoiereu tinutulul Iaşi, şi a s. s. Markian Folescu, arhidiaconul Sfintei Mitropolii. Iaşii (în Tip. Sfintei Mitropolii), 1848.
Translator, editor and publisher: Dimitrie Suceveanul, Iaşi, 1848
 
1848 Privegherul lui Anton Pann. Title page: Privighier care cuprinde în sine toată orînduiala Privegherii sau a Mînecării. Translator, editor and publisher: Anton Pann. Bucureşti, 1848
 
1852/1853 Hymns for the Seminarists. Title page: Imnuri cîntate la examene de seminariştii seminarului Sfintei Mitropolii. Compuse şi tonate de Protosinghelul Veniamin Catulescu, Inspectorul Seminarului. Bucureşti (Tip. lui Anton Pann), 1853 [on the cover: 1852].
 
1853 New Doxastarion. 2nd TomeTitle pageNoul Doxastar. Prelucrat în româneşte din metodul sistemii vechi al serdarului Dionisie Fotino. Şi dat la lumină în zilele prea înălţatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei VV. Cu binecuvîntarea înalt prea sfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon. De Anton Pann. Tom II. Bucureşti, 1853. În tipografia sa cea de muzică bisericeascăTranslator, editor and publisher: Anton Pann. Bucureşti, 1853
 
1853 New Doxastarion. 3rd TomeTitle pageNoul Doxastar. Prelucrat în romăneşte din metodul sistemii vechi al serdarului Dionisie Fotino. Şi dat la lumină în zilele prea-luminatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei vv. Cu binecuvîntarea înalt preasfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon. De Anton Pann. Tom III. Bucureşti, 1853. În Tipografia sa cea de muzică bisericeascăTranslator, editor and publisher: Anton Pann. Bucureşti, 1853
 
1854 Noul Anastasimatar al lui Anton PannTitle page: Noul anastasimatar tradus şi compus după sistema cea veche a serdarului Dionisie FotinoTranslator, editor and publisher: Anton Pann. Bucureşti, 1854
 
1854 Heirmologion (Anton Pann)Title page: Irmologhiu Catavasier în care se cuprind catavasiile sărbătorilor dumnezeieşti, asemănîndele glasurilor şi 21 DoxologiiTranslator, editor and publisher: Anton Pann. Bucureşti, 1854
 
1854 Divine Liturgies of Great Basil and Saint Chrysostome. Title page: Sfînta Liturghie a Marelui Vasile şi Sfînta Liturghie a lui Ioann Gură de AurTranslator, editor and publisher: Anton Pann: Bucureşti, 1854
 
1856 Theoreticon of Serafim the Hieromonk. Editor and publisher: Serafim the Hieromonk. Buzău, 1856
 
1856 Anastasimatarion of Macarie the Hieromonk. Editor and publisher: Serafim the Hieromonk. Buzău, 1856
 
1856 Heirmologion of Serafim the Hieromonk. Translator, editor and publisher: Serafim the Hieromonk. Buzău, 1856
 
1856 1st Tome of Anthology. Title pageTomul 1 al Antologhiei după aşezămîntul sistemii celei noi a muzicii bisericeşti. Aşezîndu-se întocmai după orighinalul ieromonahului Macarie, însă cîntările s-a socotit a se pune numai care sunt mai de trebuinţă şi fără cratimi. Editor and publisher: Serafim the Hieromonk. Buzău, 1856
 
1856 Hieratikon of Serafim the Hieromonk. Title pageRînduiala Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii care cuprinde în sine: Binecuvintează şi celelalte antifoane, heruvicele, axioanele şi chinonicele de peste tot anul şi ale Postului Mare de la Liturghia Sfîntului Vasile şi de la Liturghia mai-nainte sfinţită a Sfîntului Grigorie Dialogul. Tomul 2. Editor and publisher: Serafim the Hieromonk. Buzău, 1856
 
1856 Idiomelarion of Dimitrie Suceveanul. Title pageIdiomelar, adică cîntare pe singur glasul, unit cu Doxastarul. Care cuprind douăsprezece luni, cu Triodul şi Penticostarul. Partea 1Translator & editor: Dimitrie Suceveanul. Mănăstirea Neamţ, 1856
1856 Idiomelarion of Dimitrie Suceveanul. Title pageIdiomelar, adică cîntare pe singur glasul, unit cu Doxastarul. Care cuprind douăsprezece luni, cu Triodul şi Penticostarul. Partea 2Translator & editor: Dimitrie Suceveanul. Mănăstirea Neamţ, 1856
1856 Lord's Lamentations (Epitaphios). Title page: Prohodul Domnului Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos care se cîntă în Sfînta şi Marea Vineri seara la Priveghere întocmit după originalul grecesc, prelucrat şi îmbunătăţit cu mai multe cîntări pe muzichie şi acum din nou corectat de d-lui paharnic Dimitrie Suceveanu. Editor: Dimitrie Suceveanul. Mănăstirea Neamţ, 1856
1857 Idiomelarion of Dimitrie Suceveanul. Title page: Idiomelar, adică cîntare pe singur glasul, unit cu Doxastarul. Care cuprind douăsprezece luni, cu Triodul şi Penticostarul. Partea 3. Translator & editor: Dimitrie Suceveanul. Mănăstirea Neamţ, 1857
1859 Elementary Musical Principles and Short Anastasimatarion. Title pagePrincipii elementare ale muzicii bisericeşti şi prescurtare din Anastasimatar. Author & editor: Oprea Demetrescu. Bucureşti, 1859
1860 Colection of Hymns. Title pageColecţiuni de cîntări bisericeşti între care unele compuse, traduse, altele culese şi prelucrate. Translator & editor: Ştefan Popescu. Bucureşti, 1860
1863 Common Paraklete. Title page: Mângetorul comun. Paraclisele I şi II. Author and editor: Oprea Demetrescu. Bucureşti, 1863
1866 National hymns. Title page: Cîntece naţionale. A 5-a ediţie. Cu adăogire de mai multe cântece noi. Author and editor: Oprea Demetrescu. Bucureşti, 1866
1868 Lord's Lamentations (Epitaphios)Title pageProhodul Domnului Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos care se cîntă în Sfînta şi Marea Vineri seara la Priveghere, întocmit după cum se cîntă greceşte fără scădere sau înmulţire de vreo silabă. Buzău, 1868
1869 Lamentations (Epitaphios) of Dormition of Theotokos. Original title: Prohodul Adormirei Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, compus de Ritorul Manoil Corinteanul. Bucureşti, 1869
1873 Musical-ecclesiastical Anthology. Original title: Antologie musico-ecclesiastică. Culeasă şi prelucrată de Oprea Demetrescu. Râmnicul Vâlcei, 1873
1875 Musical Bee of Bishop Ghenadie Ţeposu. Title page: Albina muzicală. Coprinzînd în sine tipurile cele mai uzitate ale Prosomiilor (Podobiilor) celor opt glasuri, făcute a se cînta întocma ca în greceşte, şi cîntări sărbătorale din Triod, Penticostar, Octoih şi Minee, aplicate la tipuri întocma ca în greceşte. De Arhiereul Ghenadie, fost Episcop de Argeş. Cu bine-cuvîntare Înalt Prea Sfinţitului Arhi-Episcop şi Mitropolit al Ungro-Vlahei, Primat al României şi Preşedinte al Sfîntului Sinod D. D. Calinic Miclescu. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1875. (21,5 x 14,5). VIII + 216 p. cu ilustr.
1875 Ecclesiastical Music Manual. Title page: Manual de muzică bisericească coprinzînd Doksologiile originale după cele opt glasuri, axioanele duminekale, parte din Serviciul Divin al Sfinţilor Trei Ierarhi, Patronii Seminarului. Editor: Ştefan Popescu. Bucureşti, 1875
1875 Grammar and Short Anastasimatarion. Author & editor: Oprea Demetrescu. Bucureşti, 1875
1875 Lord's Lamentations (Epitaphios). Title page: Prohodul Domnului Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Editor: Oprea Demetrescu. Bucureşti, 1875
1881 Musical Bouquet of Neagu Ionescu, edition 1881. Editor: Neagu Ionescu. Buzău, 1881
1892 Mathins and Liturgy, by Ioan Zmeu.
1897 Grammar and Anastasimatarion. Title page: Teoria principiilor elementare de muzică bisericească şi Anastasimatarul teoretic şi foarte practic. Author & editor: Lazăr Ştefănescu. Bucureşti, 1897
1898 Mathins and Idiomelarion. Title page: Utrenierul cu slujbele sfinţilor din tot cursul anului, Triodul şi Penticostarul (parte după Dimitrie Suceveanu). Editor: Lazăr Ştefănescu. Turnu Severin, 1898
1899 Resurrection Service, by Ioan Popescu Pasărea. Title page: Serviciul Învierii Domnului scris pe muzica bisericească orientală, Bucureşti, 1899
1899 Memoriu relativ la şcoala de "musichie bisericească" pe anii 1869-1899 [de Neculai I. Barcan]. Peatra (Impr. Jud. Neamţu), 1899. (23 x 15,5). 20 p. + 1 tab.
1900 Musical Bouquet of Neagu Ionescu, 1900 edition. Editor: Neagu Ionescu. Bucureşti, 1900
1900 Service of Pokrov. Pagina de titlu: Slujba Acoperămîntului Maicei Domnului care se prăznueşte la 1-iu Octomvrie. Lucrată pe muzica orientală de smerita între monahii Epiharia Moisescu, Cântăréţă în Sfînta Monastire Ţigăneşti. Elevă a Domnului Ştefan Popescu, Fost Profesor de Muzica bisericéscă la Seminarul Central şi Nifon din Bucureşti. Tipărită cu Înalta binecuvîntare a Sântului Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române (Ordinul nr. 155 din 17 Mal 1900). Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1900. (24 x16,5). 32 p. Editor: Nun Epiharia Moisescu. Bucureşti, 1900
1900 Întâmpinare la Raportul Comisiunei Sf. Sinod discutat în şedinţa de la 25 Maiu 1899 relativ la înlocuirea semnelor psaltichiei prin notaţiunea liniară de Gavriil Musicescu. (Tip. Dacia" P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (23 x 16). 1 f. + 68 p.
 
Provisional list made by monk Filotheus Bălan, from the existant originals and The Modern Romanian Bibliography.

Add comment


Security code
Refresh

YouTube Videos